Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.
Dziecko 6 letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci w wieku 4-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego .

Rodzice dzieci  6 letnich są zobowiązani do:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola.

Obowiązki dyrektora

Kontrolowanie spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.
 Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zadania przedszkola

Przedszkole:

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8:00 do 13:00.

Szczegółowe cele i zadania określa statut przedszkola.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona jest w rozporządzeniu MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-12-2017 - Edycja treści.

26-07-2016 - Edycja treści.

16-02-2016 - Edycja treści.

25-11-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 483